MaxRange

การจัดอันดับของโบรกเกอร์ตัวเลือกไบนารี:
 • Binarium
  Binarium

  อันดับที่ 1 ในการจัดอันดับโบรกเกอร์ตัวเลือกไบนารี!

 • Binomo
  Binomo

  อันดับที่ 2 ในการจัดอันดับ! นายหน้าที่เชื่อถือได้

Contents

Monthly Data for all Nations of the World since 1789

Democracy and Political Institutions

Providing data for organizations, media and academic research

Headquartered at Halmstad University, Sweden, MaxRange research provides political-institutional and regime data to clients in organizations, media and academic research. As researchers we specialize in political-institutional and regime matters, from national political institutions to global trends in regime transitions. Whether you are political risk analyst, journalist or academic researcher, we provide service on how to select, present and analyze data. We bring professionalism to every case and customize our support to your individual needs and concerns.

Get in touch with us to set up a consultation, or use the contact form at the last page to enquire whether our services are right for you.

MaxRange

Once upon a time, TV was free. Then came cable. It seemed like a good idea at the time, but over the years cable has gotten more and more expensive. Isn’t it time to just say “NO” to high cable bills? Why pay for TV channels at all?

What if you could enjoy:

 • No monthly cable TV bills
 • Reliable over-the-air TV viewing
 • Local and National network programs

FOR FREE!

The MaxRange series of antennas are a unique design that provide excellent performance over an extremely wide frequency range. All of our antennas have outstanding sensitivity for both radio and television reception on the VHF and UHF bands — just what you need for FM and HDTV reception.

Small Size, Little Surface Area, Low Visual Impact, & Light Weight

MaxRange TV antennas are smaller in size than other long distance outdoor antennas. This results in an antenna that has less wind resistance and weighs less, thus making the MaxRange TV antenna easier to mount outdoors. The antenna can also be mounted indoors, such as in an attic space. A very important aspect of the MaxRange TV antenna is that it is more difficult to see than other long distance antennas. Having low visual impact, the MaxRange TV antenna will help you overcome restrictions that your neighbors, spouse or community may impose.

Rugged & Sturdy

MaxRange TV antennas are made of very strong architectural aluminum rod (not tube), stainless steel fasteners and fiberglass components that will not rust or corrode. Our unique antenna design is made to last a lifetime even with exposure to high wind, snow, ice and birds.

Technologically Advanced Design

The MaxRange series of antennas are unique, having an ultra-wide band frequency response. This characteristic enables our antennas to perform equally well on all TV channels. The antenna sensitivity is excellent and is designed to cover all channels from channel 2 to channel 68. TV signal reception is enhanced by MaxRange for Digital Television, High Definition TV (HDTV) broadcast reception.

การจัดอันดับของโบรกเกอร์ตัวเลือกไบนารี:
 • Binarium
  Binarium

  อันดับที่ 1 ในการจัดอันดับโบรกเกอร์ตัวเลือกไบนารี!

 • Binomo
  Binomo

  อันดับที่ 2 ในการจัดอันดับ! นายหน้าที่เชื่อถือได้

Made in the USA

MaxRange TV antennas have been designed, engineered and manufactured in the United States of America. We are a small town company located in the rural Finger Lakes Region of central New York State. We are proud to serve customers in the USA.

RCI(MT4インジケーター)を3本表示させる設定方法|無料ダウンロードとテンプレート付き

『RCIがMT4にありません。』

『RCIを3本表示させたいけど、どうしたらいいいの?』

そこで、今回は MT4チャートにRCIを3本表示させる方法について分かりやすく解説 をしていきます。

RCIが3本表示された無料チャートテンプレートも用意 しておきましたので、必要な方はご活用ください。

RCI(MT4インジケーター)とテンプレートを無料ダウンロード

RCIの手法を知ったけど、RCIをどこから手に入れて良いのか?

MT4チャートにRCIを表示する設定方法

3回RCIインジケーターをチャートに追加するだけです。

RCIの追加方法と、詳細設定さえできれば、 RCIの3本同時表示は簡単にできてます。

ですので、まずは、『 RCIをMT4に追加する方法』と『パラメーターの詳細設定』について解説 します。

STEP1|ダウンロードしたファイルを解凍する

①ダウンロードしたzipファイル[RCI.zip]の上で右クリックします。

②[すべてを展開]を選択してzipファイルを解凍してください。(※お使いのPCによって、解凍するときの表記は異なります。

STEP2|RCIインジケーターをMT4に導入する

【RCI.ex4】⇒ RCIインジケーター

【RCI_3line_black.tpl】【RCI_3line_white.tpl】⇒ RCI3本表示のチャートテンプレート

STEP3|RCIのパラメーターやレベルを設定する

①【メニューバー】よりナビゲーションをクリックして、インジケーター一覧を表示させます。

②【RCI】をチャートへドラッグ&ドロップすると、【RCIの詳細設定画面】が表示されます。

③【全般】を選択して

④下限の☑をいれて[-1]と入力。次に、上限の☑をいれて[1]と入力してください。

⑤次に【パラメーター】を設定します。まず【パラメーター】のタグを選択してください。

⑥色とRCIを表示する線の太さの設定です。まず【色の設定】のタグを選択してください。

⑦追加ボタンをクリックすると

⑧レベル設定に数値を入力することができますので、[0.8][-0.8]を入力しましょう。

MT4チャートにRCIインジケーターを3本表示させる設定方法

2本目と3本目のRCIを追加する

画像のようにRCIインジケーターを、すでにRCIが表示されているサブウィンドウへドラッグ&ドロップします。

あとは、上記の【STEP2】を繰り返すだけで、2本目のRCIが表示されます。

3本目も同様の作業を繰り返すと、RCIの3本同時表示の完成です!

一般的によく使用されているRCIの期間数値

 • 短期=9
 • 中期=26
 • 長期=52

付属テンプレートで3本のRCIをMT4チャートに簡単表示させる方法

RCIが3本表示された2種類のテンプレート【Black&White】

RCIが3本表示されたチャートテンプレートをMT4に追加する

①メニューバーより[ファイル]を選択して、

②[データフォルダを開く]を選択します。

【RCIインジケーターを追加する】

③[MQL4]>[Indicators]ファイルを表示させます。

④保存しているRCIインジケーターをドラッグ&ドロップしてください。

【テンプレートを追加する】

⑤[ファイル]>[データフォルダを開く]>[templates]ファイルを表示させます。

⑥保存しておいたテンプレートファイルをドラッグ&ドロップします。

RCIを3本表示するだけの手法には限界がある

インジケーターは、相場分析の一部であって、すべてではありません。

ダウ理論、プライスアクション、サポレジや時間的タイミングなど、しっかりと分析をしたうえで 、はじめて3本表示のRCIが効いてくるんです。

RCIの3本表示手法でエントリーできるポイント

画像サイン②③は、まだ安心してエントリーはできると思います。

RCIの3本表示手法だけではエントリーが難しいポイント

RCIの3本表示手法に3本のMAを入れてみると!

 • ダウ理論的には 高値も安値も切り上げている。
 • 過去の押し安値が サポレジ転換 して強いサポートになっている。
 • MAは パーフェクトオーダー を示唆。
 • MAがサポート している。
 • 四角で囲っている アウトサイドバー が買いを示唆している。
 • ダウ理論的に 高値と安値を切り上げ て上昇トレンド継続
 • 前日の高値 がサポートになっている
 • MAの状態は パーフェクトオーダー 状態で買いを示唆
 • フィボナッチは61.8%の 黄金比率

確実に言えるのは、RCIを何本追加しても、上記のようなエントリー根拠は出てこないということ。

つまり、 インジケーターだけではトレードはできない ということです。

RCIの3本表示手法を強力な武器にするために

それは、 最低限の環境認識とチャート分析をすること。

また、 トレンドフォローのテクニカル分析

正しい環境認識とマルチタイムフレーム分析で、3本RCI手法が、強力な武器になるでしょう。

【RCI Perfect1.1】は、 自分だけのRCIシグナルを 由自在に点灯させることができます 。

RCIに限らず初心者の方はどうしても、インジケーターだけでトレードしがちです。しっかりと環境認識、チャート分析をして3本表示手法を使いこなして頂きたいと思います。

この記事を読んだ人はこんな記事も読んでいます!

 • ツイート
 • シェア
 • はてブ
 • LINE
 • Pocket
 • feedly

コメントを残す コメントをキャンセル

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください。

การจัดอันดับของโบรกเกอร์ตัวเลือกไบนารี:
 • Binarium
  Binarium

  อันดับที่ 1 ในการจัดอันดับโบรกเกอร์ตัวเลือกไบนารี!

 • Binomo
  Binomo

  อันดับที่ 2 ในการจัดอันดับ! นายหน้าที่เชื่อถือได้

รายได้ออนไลน์
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: