บัญชีต่างประเทศ

การจัดอันดับของโบรกเกอร์ตัวเลือกไบนารี:
 • Binarium
  Binarium

  อันดับที่ 1 ในการจัดอันดับโบรกเกอร์ตัวเลือกไบนารี!

 • Binomo
  Binomo

  อันดับที่ 2 ในการจัดอันดับ! นายหน้าที่เชื่อถือได้

เงินฝากเงินตราต่างประเทศ

การจ่ายดอกเบี้ย ข้อมูลเพิ่มเติม
เงินฝากออมทรัพย์ จ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง (มิ.ย. และ ธ.ค.)
เงินฝากประจำ จ่ายตามเวลาที่ครบกำหนดการฝากตามอัตราดอกเบี้ยซึ่งกำหนดในวันที่ฝากเงิน ถ้าถอนก่อนครบกำหนดจะถูก หัก 2% จากอัตราดอกเบี้ย
บัญชีกระแสรายวัน ไม่มีดอกเบี้ย

จ่ายตามเวลาที่ครบกำหนดการฝากตามอัตราดอกเบี้ยซึ่งกำหนดในวันที่ฝากเงิน
ถ้าถอนก่อนครบกำหนดจะถูก หัก 2% จากอัตราดอกเบี้ย

การจ่ายดอกเบี้ย
เงินฝากออมทรัพย์
จ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง (มิ.ย. และ ธ.ค.)
เงินฝากประจำ
บัญชีกระแสรายวัน
ไม่มีดอกเบี้ย
หักภาษี ณ ที่จ่าย ข้อมูลเพิ่มเติม
15% สำหรับบุคคลธรรมดา เงินฝากออมทรัพย์ไม่ต้องเสียภาษี หากดอกเบี้ยที่ได้รับไม่เกินปีละ 20,000 บาท
หักภาษี ณ ที่จ่าย ข้อมูลเพิ่มเติม
15% สำหรับบุคคลธรรมดา เงินฝากออมทรัพย์ไม่ต้องเสียภาษี หากดอกเบี้ยที่ได้รับไม่เกินปีละ 20,000 บาท

รายละเอียดและเงื่อนไข

กลุ่มลูกค้า หลักเกณฑ์ บุคคลธรรมดา
ผู้มีแหล่งเงินได้สกุลเงินต่างประเทศ จากต่างประเทศ ไม่ต้องแสดงภาระผูกพัน ฝากได้ไม่จำกัดจำนวน (SFCD)
ผู้มีแหล่งเงินได้สกุลเงินต่างประเทศ จากในประเทศ แสดงภาระผูกพัน ฝากได้ตามจำนวนที่เป็นภาระผูกพันที่จะต้องชำระเงินตราต่างประเทศ (DFCD)
ไม่มีภาระผูกพัน USD 5 ล้าน หรือ สกุลอื่นเทียบเท่า (DSFCD)
สัญชาติไทย ฝากด้วยธนบัตรต่างประเทศ ได้ไม่เกิน 10,000 USD หรือสกุลอื่นเทียบเท่าตามอัตราตลาด ต่อวัน
ชาวต่างชาติ ฝากได้ไม่จำกัดจำนวน
หลักเกณฑ์ บุคคลธรรมดา
ผู้มีแหล่งเงินได้สกุลเงินต่างประเทศ จากต่างประเทศ
ไม่ต้องแสดงภาระผูกพัน ฝากได้ไม่จำกัดจำนวน (SFCD)
ผู้มีแหล่งเงินได้สกุลเงินต่างประเทศ จากในประเทศ
แสดงภาระผูกพัน ฝากได้ตามจำนวนที่เป็นภาระผูกพันที่จะต้องชำระเงินตราต่างประเทศ (DFCD)
ไม่มีภาระผูกพัน USD 5 ล้าน หรือ สกุลอื่นเทียบเท่า (DSFCD)
สัญชาติไทย ฝากด้วยธนบัตรต่างประเทศ ได้ไม่เกิน 10,000 USD หรือสกุลอื่นเทียบเท่าตามอัตราตลาด ต่อวัน
ชาวต่างชาติ ฝากได้ไม่จำกัดจำนวน

ค่า Foreign Bank’s Charge

 1. Charge Ben ผู้รับเงินปลายทาง ได้รับเงินไม่เต็มจำนวน
  เสียค่า Swift Charge = USD 20.-
 2. Charge Our ผู้รับเงินปลายทางได้รับเงินเต็มจำนวน
  เสียค่า Swift Charge = USD 50.-
ลักษณะการฝาก ค่าธรรมเนียม ข้อมูลเพิ่มเติม
สกุลเงินต่างประเทศ ที่มีแหล่งที่มาจากในต่างประเทศ ค่าธรรมเนียมการฝาก 1% ของยอดเงิน ขั้นต่ำ 500 บาท
ค่าธรรมเนียมการถอนสกุล USD 0.6% ของยอดเงิน สกุลอื่น 1% ของยอดเงิน ขั้นต่ำ 500 บาท
นำเงินบาทซื้อเงินตราต่างประเทศฝากเข้าบัญชี ใช้อัตราแลกเปลี่ยน SELLING T/T
 1. ไม่เก็บค่าธรรมเนียมการฝาก
 2. ไม่เก็บค่าธรรมเนียมการถอนเพื่อแลกเป็นเงินบาท
 3. ไม่เก็บค่าธรรมเนียม Commission in Lieu of Exchange 1/4% หรือขั้นต่ำ 500 บาท
  กรณีถอนเพื่อโอนออกไปต่างประเทศ (Outward T/T) แต่ไม่เกินจำนวนเงินที่นำฝาก
ชาวต่างชาติต้องแสดง Work Permit และหนังสือรับรองรายได้ ซื้อได้ไม่เกินรายได้ที่ได้รับ
โอนเงินไปต่างประเทศผ่านทาง Internet โดยแจ้ง Advice เงินโอนต่างประเทศขาเข้าและขาออกทาง e-mail ไม่คิดค่าธรรมเนียม การรับฝากจากผู้ที่มีแหล่งเงินตราจากในประเทศ ยอดเงินฝากคงค้างสูงสุดของผู้ฝากต่อราย (รวมทุกสกุลและทุกธนาคาร) ต้องไม่เกินจำนวนเงินตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด

ค่า Foreign Bank’s Charge

 1. Charge Ben ผู้รับเงินปลายทาง ได้รับเงินไม่เต็มจำนวน
  เสียค่า Swift Charge = USD 20.-
 2. Charge Our ผู้รับเงินปลายทางได้รับเงินเต็มจำนวน
  เสียค่า Swift Charge = USD 50.-

ค่า Foreign Bank’s Charge

 1. Charge Ben ผู้รับเงินปลายทาง ได้รับเงินไม่เต็มจำนวน
  เสียค่า Swift Charge = USD 20.-
 2. Charge Our ผู้รับเงินปลายทางได้รับเงินเต็มจำนวน
  เสียค่า Swift Charge = USD 50.-
ค่าธรรมเนียม ข้อมูลเพิ่มเติม
สกุลเงินต่างประเทศ ที่มีแหล่งที่มาจากในต่างประเทศ
ค่าธรรมเนียมการฝาก 1% ของยอดเงิน ขั้นต่ำ 500 บาท
ค่าธรรมเนียมการถอนสกุล USD 0.6% ของยอดเงิน สกุลอื่น 1% ของยอดเงิน ขั้นต่ำ 500 บาท
นำเงินบาทซื้อเงินตราต่างประเทศฝากเข้าบัญชี ใช้อัตราแลกเปลี่ยน SELLING T/T
 1. ไม่เก็บค่าธรรมเนียมการฝาก
 2. ไม่เก็บค่าธรรมเนียมการถอนเพื่อแลกเป็นเงินบาท
 3. ไม่เก็บค่าธรรมเนียม Commission in Lieu of Exchange 1/4% หรือขั้นต่ำ 500 บาท
  กรณีถอนเพื่อโอนออกไปต่างประเทศ (Outward T/T) แต่ไม่เกินจำนวนเงินที่นำฝาก
ชาวต่างชาติต้องแสดง Work Permit และหนังสือรับรองรายได้ ซื้อได้ไม่เกินรายได้ที่ได้รับ
 1. ไม่เก็บค่าธรรมเนียมการฝาก
 2. ไม่เก็บค่าธรรมเนียมการถอนเพื่อแลกเป็นเงินบาท
 3. ไม่เก็บค่าธรรมเนียม Commission in Lieu of Exchange 1/4% หรือขั้นต่ำ 500 บาท
  กรณีถอนเพื่อโอนออกไปต่างประเทศ (Outward T/T) แต่ไม่เกินจำนวนเงินที่นำฝาก
โอนเงินไปต่างประเทศผ่านทาง Internet โดยแจ้ง Advice เงินโอนต่างประเทศขาเข้าและขาออกทาง e-mail
ไม่คิดค่าธรรมเนียม การรับฝากจากผู้ที่มีแหล่งเงินตราจากในประเทศ ยอดเงินฝากคงค้างสูงสุดของผู้ฝากต่อราย (รวมทุกสกุลและทุกธนาคาร) ต้องไม่เกินจำนวนเงินตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด
 1. อัตราแลกเปลี่ยนที่ขึ้น – ลงตามภาวะตลาด
 2. ธนาคารใช้อัตราขาย T/T SELLING ในการคำนวณขายเงินตราต่างประเทศให้ลูกค้า เพื่อนำมาฝากเข้าบัญชีเงินฝาก FCD
 3. ธนาคารใช้อัตรารับซื้อ T/T ในการรับแลกเงินตราต่างประเทศจากบัญชีเงินฝาก FCD ของลูกค้า
 • ใช้แค่บัตรประจำตัวประชาชนแบบ Smart Card ที่ยังไม่หมดอายุ
 • เปิดบริการบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศได้ทุกสาขาทั่วประเทศ
 • ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อสำนักนานาเหนือ (ชั้น 2)
 • งานบริการเงินฝากต่างประเทศ ฝ่ายธุรกิจปริวรรต (ชั้น 6 อาคารนานาเหนือ)

เงินฝากเงินตราต่างประเทศ | ฝากได้มากถึง 11 สกุลเงิน | ธนาคารกรุงไทย เงินฝากเงินตราต่างประเทศ ธนาคารกรุงไทย ฝากเงินได้มากถึง 11 สกุลเงิน สะดวกสำหรับผู้มีรายรับเป็นสกุลเงินต่างประเทศ ได้ดอกเบี้ยสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงิยฝากบาท ออมเงิน, ฝากเงิน, ดอกเบี้ย, เก็บเงิน, เงินฝากเงินตราต่างประเทศ, ฝากเงินต่างประเทศ, ฝากเงินสกุลเงินต่างประเทศ

10 สุดยอดมหาวิทยาลัยโลกด้านการบัญชี ใครอยากเรียนต่อสาขานี้ห้ามพลาด!!

คราวนี้เรามาแนะนำสาขาวิชาน่าเรียนอีกวิชาหนึ่ง อย่างเช่น การบัญชี กันบ้าง เนื่องจากเป็นสาขาที่น่าสนใจ ใครที่เรียนจบบัญชีมานี่รับรองได้เลยว่ายังไงก็ไม่ตกงาน และตำแหน่งงานก็เพิ่มขึ้นตามการเติบโตของโลกเราทุกๆวันด้วย

ทาง QS World Ranking ได้ทำการจัดอันดับ 10 สุดยอดมหาวิทยาลัยทางด้านการบัญชี ซึ่งมีมหาวิทยาลัยต่างๆติดอันดับเข้ามาเพียบ ใครที่สนใจลองมาดูกันเลยครับ….

อันดับ 10 University of Chicago สหรัฐอเมริกา (85.6 คะแนน)

การจัดอันดับของโบรกเกอร์ตัวเลือกไบนารี:
 • Binarium
  Binarium

  อันดับที่ 1 ในการจัดอันดับโบรกเกอร์ตัวเลือกไบนารี!

 • Binomo
  Binomo

  อันดับที่ 2 ในการจัดอันดับ! นายหน้าที่เชื่อถือได้

อันดับ 9 University of Sydney ออสเตรเลีย (85.6 คะแนน)

อันดับ 8 University of California, Berkeley สหรัฐอเมริกา (85.7 คะแนน)

อันดับ 7 The University of Melbourne ออสเตรเลีย (86.5 คะแนน)

อันดับ 6 Stanford University สหรัฐอเมริกา (88.6 คะแนน)

อันดับ 5 Massachusetts Institute of Technology สหรัฐอเมริกา (89.3 คะแนน)

อันดับ 4 University of Cambridge อังกฤษ (90.9 คะแนน)

อันดับ 3 University of Oxford อังกฤษ (92.3 คะแนน)

อันดับ 2 London School of Economics and Political Science อังกฤษ (92.5)

อันดับ 1 Harvard University สหรัฐอเมริกา (97.8)

อย่างที่เห็นกันว่ามีสถาบันจากอังกฤษ สหรัฐอเมริกา และออสเตรเลียทั้งนั้นเลยนะครับ โดยแม้อังกฤษจะติดมา 3 อันดับต้นๆ แต่อันดับ 1 ก็ยังเป็นทางฝั่งอเมริกาอยู่ดี ใครสนใจอยากจะดูทั้งหมด 200 อันดับ ก็ คลิกที่นี่ เพื่อเข้าไปชมกันเต็มๆได้เลยครับ….

เรียนการบัญชีต่างประเทศ

เกี่ยวกับวิชานี้

 • เกี่ยวกับวิชานี้
 • สาขานี้เหมาะกับใคร
 • อาชีพและโอกาสงานในอนาคต
 • การสมัครเรียนสาขาการบัญชี
 • เรียนที่ไหนดี

การบัญชี หมายถึง กระบวนการติดตามตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินของบริษัท ซึ่งมีความสำคัญต่อบริษัทในการเก็บข้อมูลรายรับและรายจ่าย เพื่อนำไปสู่การประเมินผลกำไรและความสำเร็จขององค์กร

ทุกวันนี้บริษัทส่วนใหญ่มีแผนกบัญชีของตัวเอง ซึ่งมีแนวโน้มจะจ้างนักศึกษาจบใหม่เพิ่มมากขึ้น ขอบเขตงานของแผนกบัญชีไม่ใช่แค่การบันทึกรายได้และค่าใช้จ่ายของบริษัท แต่ยังครอบคลุมไปถึงการดูแลเรื่องธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย เช่น การชำระภาษี และวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินเพื่อคาดการณ์การเติบโตของธุรกิจในอนาคต

สาขานี้เหมาะกับใคร

ก่อนอื่นต้องถามตัวเองก่อนว่า คุณหลงใหลในเรื่องการเงินหรือไม่? คุณมีความกระหายใคร่รู้เรื่องการทำธุรกิจมากน้อยแค่ไหน? อาชีพที่ต้องทำงานประจำอยู่ในองค์กรเหมาะกับคุณไหม? ถ้าคำตอบคือใช่การเรียนบัญชีก็น่าจะเหมาะสำหรับคุณ

แต่นอกจากความสนใจในวิชาคณิตศาสตร์และการทำธุรกิจแล้ว ผู้ที่ต้องการศึกษาด้านบัญชีควรสนใจเรื่องกฎหมายและเศรษฐศาสตร์ด้วย เพราะส่วนหนึ่งของหลักสูตรจะสอนเรื่องข้อกำหนดของกฎหมายเกี่ยวกับภาษี นโยบายทางการเงิน รวมถึงความรู้เรื่องธุรกรรมทางการเงินในรูปแบบต่างๆ การเรียนบัญชีมีเนื้อหาที่ต้องศึกษาเยอะพอสมควร ดังนั้นผู้เรียนจึงต้องหัวไวเรียนรู้เร็ว พร้อมจะรับมือกับงานหนัก และมีเวลาสำหรับการศึกษาตำราเพิ่มเติมนอกชั่วโมงเรียน

อาชีพและโอกาสงานในอนาคต

ผู้จบการศึกษาด้านบัญชีส่วนใหญ่ มีความตั้งใจที่จะเป็นนักบัญชี แต่เนื่องจากในหลักสูตรนั้นสอนเรื่องโครงสร้างธุรกิจ กฎหมาย และเศรษฐศาสตร์ บ่อยครั้งจึงพบว่าผู้จบบัญชีจำนวนไม่น้อย ผันตัวไปทำงานสายการบริหารจัดการ และเนื่องจากมีความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินเป็นอย่างดี เมื่อจบการศึกษาแล้วบัณฑิตยังสามารถทำงานเป็นที่ปรึกษาด้านการเงินให้กับธนาคาร หรือเป็นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ความเสี่ยงของสถาบันประกันภัยขนาดใหญ่ได้อีกด้วย

สำหรับผู้ที่ต้องการทำงานสายตรงเกี่ยวกับบัญชี อาจเลือกทำงานให้กับองค์กรการกุศลที่ไม่แสวงหากำไร ในส่วนของการเขียนโครงการขอทุนและระดมทุนในรูปแบบต่างๆ หรือหากต้องการทำงานส่วนอื่นที่นอกเหนือไปจากการทำงานด้านบัญชีโดยตรง ก็ยังสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในด้านการขาย การทำการตลาด การทำโฆษณา หรือแม้กระทั่งเป็นนักข่าวสายการเงิน หรือนักกฎหมาย

นอกจากนี้ผู้จบการศึกษาสาขาบัญชี ยังสามารถใช้วุฒิการศึกษานี้ ไปสมัครเป็นอาจารย์ระดับมหาวิทยาลัย หรืออาจารย์ในโรงเรียนมัธยมได้อีกด้วย

การสมัครเรียนสาขาการบัญชี

โครงสร้างของหลักสูตรจะขึ้นอยู่กับระดับการศึกษา ระดับปริญญาตรีจะใช้เวลาในการศึกษาสูงสุด 3 ปี นักศึกษาจะต้องฝึกงานในปีที่ 2 และ 3 ของหลักสูตร และผู้สนใจเข้าศึกษาจะต้องมีคะแนนระดับ 3 A-levels ขึ้นไป หรือเทียบเท่าสำหรับนักเรียนจากประเทศที่ใช้ระบบการประเมินผลคนละแบบกับประเทศอังกฤษ

หลักสูตรปริญญาโทสาขาบัญชี เหมาะกับผู้ที่มีความถนัดในด้านคณิตศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ไปจนถึงเรื่องธุรกิจ ผู้สนใจเข้าศึกษาที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก จะต้องยื่นคะแนน IELTS 6.0-6.5 คะแนนขึ้นไป

รูปแบบการเรียนการสอนจะมีทั้งการบรรยายแบบปกติ การสอบ และการทำโปรเจค รวมถึงจะได้ฝึกงานในแผนกบัญชีตามหลักสูตรอีกด้วย

เรียนที่ไหนดี

สิ่งสำคัญที่สุดที่ควรพิจารณาในการเลือกมหาวิทยาลัยคือหลักสูตรของแต่ละที่ หลักสูตรส่วนใหญ่มีเนื้อหาการเรียนการสอนคล้ายคลึงกัน แต่ก็มีรายละเอียดบางอย่างที่แตกต่างกัน ควรศึกษารายละเอียดให้ดีว่า หลักสูตรไหนตรงกับความสนใจของคุณ และเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพหลังจบการศึกษามากที่สุด

เงื่อนไขการรับเข้าศึกษาและค่าใช้จ่ายในการศึกษา ก็เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องพิจารณาก่อนยื่นใบสมัครไปยังมหาวิทยาลัย ผลการเรียนของคุณผ่านเกณฑ์ที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนดไว้หรือไม่ ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าที่พักและค่าครองชีพ อยู่ในระดับที่คุณสามารถรับผิดชอบได้หรือไม่ ถ้าคุณไม่ได้มีความพร้อมด้านการเงินนัก ก็ควรจะมองหาสถาบันที่มีการสนับสนุนเรื่องทุนการศึกษาประกอบด้วย

การเรียนมหาวิทยาลัยต้องใช้เวลาอย่างน้อย 3 ปี สภาพแวดล้อมของสถานที่เรียนจึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม เพราะการใช้ชีวิตนอกห้องเรียน เพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ๆ และเข้าสังคมกับผู้คนที่หลากหลาย ก็นับเป็นประสบการณ์ที่สำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการศึกษาในชั้นเรียน บางคนอาจจะชอบมหาวิทยาลัยใหญ่ในเมืองที่เจริญและกว้างขวาง บางคนอาจจะชอบอยู่เมืองเล็กๆ ที่เป็นกันเองและอบอุ่น ก็ต้องเลือกให้เหมาะสมกับความต้องการของตนเอง

การจัดอันดับของโบรกเกอร์ตัวเลือกไบนารี:
 • Binarium
  Binarium

  อันดับที่ 1 ในการจัดอันดับโบรกเกอร์ตัวเลือกไบนารี!

 • Binomo
  Binomo

  อันดับที่ 2 ในการจัดอันดับ! นายหน้าที่เชื่อถือได้

รายได้ออนไลน์
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: